Педагогічна практика

Педагогічна практика на бакалаврській програмі

Навчально-виховна педагогічна практика, яка проводиться на ІV курсі напряму, є передбачена у 8 семестрі навчання й завершує практичну підготовку студентів до роботи в навчально-виховних установах різних рівнів акредитації. Основна увага приділяється оволодінню навичками професійної педагогічної діяльності.

Студенти-практиканти глибше осмислюють філософсько-етич­ні ідеї педагогічної діяльності, з якими вони ознайомилися в процесі вивчення курсів психолого-педагогічних та філософсько-богослов­ських дисциплін, виробляють гуманістичний підхід до роботи вчи­теля, орієнтований на особу учня.

Свою першу педагогічну діяльність студенти УКУ розпочина­ють в умовах учительського та учнівського колективів і приносять їм нові ідеї з академічного сере­довища. Перебуваючи на практиці, вони здійснюють зв’язок між ка­федрами і факультетами Українського Католицького Університету та школами, гімназіями, ліцеями й іншими навчальними заклада­ми, сприяють обміну досвідом.

Метою і завданням практики є залучення студентів до самостійної творчої педагогічної діяльності, формування системи педагогічних умінь і навичок педагогічної діяльності в умовах, оптимально наближених до роботи за фахом, а також навиків духовного порадництва, формування християнського світогляду та цілісної людської особи шляхом плекання християнських чеснот.

Головні завдання педагогічної практики:

 • залучення студентів до педагогічної діяльності та навчально-виховної роботи;
 • ознайомлення з навчальним планом, програмами та посібниками з християнської етики;
 • встановлення зв’язків між теоретичними знаннями, отриманими під час вивчення психолого-педагогічних та філософсько-богословських дисциплін, і практикою;
 • ознайомлення з сучасним станом навчально-виховної роботи і передовим педагогічним досвідом освітніх закладів, співпраця з викладачами, вчителями, класними керівниками;
 • організація педагогічної взаємодії з учнями, студентами;
 • вироблення власного творчого підходу до педагогічної діяльності;
 • виховання професійних педагогічний якостей особистості.

Бази педагогічної практики: середні загальноосвітні школи та інші освітньо-виховні заклади (гімназії, ліцеї, коледжі тощо).

 

Педагогічна практика на магістерській програмі

 

Педагогічна практика студентів-магістрів УКУ завершує процес формування навиків професійної педагогічної діяльності студентів, необхідних для педагогічної роботи у вищих навчальних закладах, і є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів на освітньо-кваліфікаційному рівні “Магістр”. Студенти-практиканти осм????????????????????????????????????ислюють і застосовують на місцях методологічні принципи і філософсько-етичні ідеї педагогічної діяльності
у відповідності до специфіки УКУ та вимог Міністерства освіти і науки України. Відбувається педагогічна практика магістрів на кафедрах УКУ, або в інших вищих навчальних закладах. Це сприяє
обмінові досвідом, спілкуванню та налагодженню контактів.

Мета педагогічної практики магістрів – залучати студентів до самостійної педагогічної діяльності, щоб на базі одержаних впродовж навчання знань, професійних умінь і навичок, вони засвоїли сучасні форми та методи організації педагогічної діяльності у вищій школі і на основі християнських цінностей вчилися приймати самостійні рішення в реальних умовах.

Основні завдання педагогічної практики студентів-магістрів:

 • залучення студентів до педагогічної діяльності та навчально-виховної роботи;
 • ознайомлення з навчальним планом, програмами та посібниками з дисципліни предмету;
 • встановлення зв’язків між теоретичними знаннями, отриманими під час вивчення дисциплін спеціальності, психолого-педагогічних дисциплін і практичною педагогічною діяльністю;
 • ознайомлення із передовим педагогічним досвідом, різномаїттям форм та методів навчально-виховної роботи в освітніх закладах вищої школи, співпраця з викладачами та методистами;
 • організація педагогічної взаємодії зі студентами;
 • вироблення власного творчого підходу до педагогічної діяльності;
 • формування якостей особистості, необхідних у професійній педагогічній діяльності.

Тривалість педагогічної практики студентів-магістрів є змінною і залежить від навчальних планів спеціалізації.

Базою проходження практики студентів-магістрів є кафедри Українського Католицького Університету, але також допускається проходження її студентом у іншому вищому навчальному закладі.