Проект «КИЇВСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО»

Започаткована у 2013 р. видавнича серія «Київське християнство» представляє наукові результати навчально-дослідницької програми Гуманітарного і Філософсько-богословського факультетів Українського католицького університету «Київське християнство та унійна традиція». Підтримана Синодом Єпископів УГКЦ академічна ініціатива має зміцнити пророчий голос Київської Церкви і сприяти єдності українських Церков Володимирового Хрещення. Від 2015 р. почав діяти публічний сеґмент програми – проект «Соборна Україна та Київська традиція», який уможливлює суспільну артикуляцію ідеї Київської Церкви та наголошує на тисячолітньому зв’язку між українською культурою і християнством. Академічним завданням програми є критичне дослідження богословських, канонічних і соціокультурних джерел передання Київської митрополії у ширшому порівняльному контексті універсальних християнських традицій Візантії, латинського Заходу та східних православних спільнот, а також рецепції в словʼянських землях унійної ідеї. Головну увагу програма зосереджує на міждисциплінарному вивченні сформованої на цивілізаційному пограниччі християнського Сходу і Заходу київської традиції. Основою формування києвохристиянського етосу стали слов’янсько-візантійський обряд (зокрема східна Літургія), оригінальна богословська думка й помісне церковне право, єдина канонічна територія, особлива духовість, спільні соціокультурні й релігійні практики, кодифікована церковнословʼянська мова та усталена пам’ять про минуле. Сукупно вони творили елементи тяглості тогочасної культури, а в модерну добу уможливили формування національних ідентичностей та появу нових еклезіальних спільнот у Східній і Центрально-Східній Європі.

Більше про презентацію проекту «Соборна Україна та Київська традиція»>

ВІДЕО ТУТ>

 

Series «KYIVAN CHRISTIANITY»

 

The serial publication, Kyivan Christianity, launched in 2013, disseminates scholarly findings, produced by the Research Program at the Humanities Faculty and the Faculty of Philosophy and Theology under the auspices of the Ukrainian Catholic University. The Program is entitled Kyivan Christianity and the Uniate Tradition. It is supported by the UGCC Synod of Bishops, and seeks to strengthen the prophetic voice of the Kyivan Church as it promotes unity among the Ukrainian Churches, which emerged from Volodymyr’s baptism of Kyivan Rus’. One of the public aspects of the program is the project United Ukraine and the Kyivan Tradition, initiated in 2015 and still running well. This project has provided a good venue for publicly articulating ecclesial identity of the Kyivan Church and for voicing the idea that the Kyivan Church girded the millennium-long relationship between Ukrainian culture and Christianity. The academic goal of the program is to critically study the theological, canonical, social, and cultural sources of the Kyivan Metropolitanate. This study offers a comparative analysis of the sources within the broader context of various Christian Byzantine traditions, including those of the Latin West and Eastern Orthodox communities. In addition, the sources of the traditions that were part of the Uniate ecclesial idea (doctrine) prevalent across Slavic lands are also studied. Special attention is paid to the interdisciplinary study of the Kyivan tradition as it developed on the borderlands between the East and West. At its core the Kyivan tradition constitutes essentially the Slavonic Byzantine rite, namely, the Eastern Liturgy, which eventually formulates its inherent theological thought, local canon law, unified canonical territory, native spirituality, shared social, cultural and religious practices, its codified Church Slavonic language, and its well-established historic past. Together, these were the fundamental elements of the cultural heritage of the period, while in more modern times these elements paved the way for the formation of national identities and the emergence of new ecclesial communities across Eastern and Central-Eastern Europe.

Перейти на сторінку проекту “Київське християнство”>

Видання

серії «Київське християнство» і публічного проекту «Соборна Україна та Київська традиція»,що презентуватимуться в Національному заповіднику «Софія Київська»

Ігор Скочиляс. «Дар любови»: Куниче (катедратик) у Київській митрополії XIIIXVIII століть/ 2-ге, виправл. й доповн. вид. Львів: Вид-во УКУ 2017. – 160 с. [= «Київське християнство», т. I; серія «Монографії», 1]

 

Анджей Ґіль, Ігор Скочиляс. Володимирсько-Берестейська єпархія XIXVIII століть: історичні нариси. Львів: Вид-во Львівської політехніки 2013. – 288 с. [= «Київське християнство», т. II, серія «Монографії», 2]

 

Реєстр митрополичого архіву Унійної Церкви 1763 року / упоряд. та вступна стаття Олексія Вінниченка. Львів: Вид-во УКУ 2017. – 736 с. [= «Київське християнство», т. III, серія «Джерела», 1]

 

Максим Яременко. Перед викликами уніфікації та дисциплінування: Київська православна митрополія у XVIII столітті. Львів: Вид-во УКУ 2017. – 272 с. [= «Київське християнство», т. IV, серія «Монографії», 3]

 

Олег Дух. Превелебні панни: Жіночі чернечі спільноти Львівської та Перемишльської єпархій у ранньомодерний період. Львів: Вид-во УКУ 2017. – 752 с. [= «Київське християнство», т. V, серія «Монографії», 4]

 

Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник Слова Божого: Матеріали Міжнародної наукової конференції,Львів–Унів, 23-25 квітня 2015 року. / упоряд. Богдана Криса, Дарія Сироїд. Львів: Вид-во УКУ 2017. – 334 с. [= «Київське християнство», т. VI, серія «Конференції», 1]

 

«Слово – живе й діяльне» (Євр 4:12): Збірник матеріалів Міжнародної біблійної конференції «Біблійні дослідження, Захід і Схід:підходи, виклики та перспективи» (Львів 19-20 вересня 2013 ро ку) /ред. Г. Теслюк, Львів: Вид- во УКУ 2017.– 336с.[= «Київське християнство», т. VII, серія «Конференції», 2]

 

Ярослава Мельник. Апокрифічний код української літератури. Львів: Вид-во УКУ 2017. – 448 с. [= «Київське християнство», т. VIII, серія «Монографії», 5]

 

Тетяна Вілкул.Книга Ісуса Навина: давньослов’янський четій текст за списками XIVXVI століть. Львів: Вид-во УКУ 2017. – 200 с. [= «Київське християнство», т. IX, серія «Джерела», 2]

 

Свята Тереза від Ісуса та її присутність в Україні: Матеріали Міждисциплінарного семінару, Львів, 9 грудня 2015 року. Львів: Вид-во УКУ 2017. – 136 с. [= «Київське християнство», т. X, серія «Конференції», 3]

 

Ярослав Дашкевич. Україна на перехресті світів: Релігійні й соціокультурні студії. Львів: Вид-во УКУ 2016. – 602 с. [= публічний проект«Соборна Україна та Київська традиція»]

Духовна спадщина Давнього Галича: Науково-популярний збірник. Львів; Івано-Франківськ: Вид-во УКУ, 2018.

Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia – kult – kontekst społeczny/ Повернута із небуття. Ікона Холмської Богородиці: іконографія – культ – суспільний контекст / Pod red. A. Gila, M. Kalinowskiego, I. Skoczylasa. – Lublin; Lwów: Wyd-wo KUL, 2016. – 320 s. [= публічний проект«Соборна Україна та Київська традиція»]

 

Вадим Ададуров. Война цивилизаций: Социокультурная история русского похода Наполеона, т. 1: Религия – Язык. Киев: Лаурус, 2017. – 400 с.