Класична сирійська мова

Український Католицький університет

Начальний план курсу

Класична сирійська мова-І

Програму склав доктор філологічних наук Дмитро Цолін

Рівень: ліцензіат

Семестр: ІV

Кількість кредитів (ECTS): 4

Практичних занять: 80 годин (4 академічних години = 2 пари на день)

Кількість модулів: 2

Тижневе навантаження: 6 годин

Мета курсу: ознайомити студентів із фонологією, морфологією та основами синтаксису сирійської мови, розвинути навички читання та розуміння простих прозових текстів (фрагменти з Пешитти та агіографічних творів); навчити студентів орієнтуватися у підручниках та граматиках сирійської мови, працювати із словниками.

По завершенні курсу студенти повинні:

 • Знати основи фонетичної системи сирійської мови;
 • Володіти навичками читання сирійського тексту у двох варіантах письма – серто та естрангело, а також знати основи фонетичної транскрипції;
 • Засвоїти базову лексику (250 – 300 слів): особові та вказівні займенники, числівники від 1 до 1000, найбільш вживані у прозових текстах іменники, прикметники та дієслова);
 • Оволодіти основами морфології іменних частин мови: формами словозміни іменників та прикметників (рід, число, стан), способами утворень простих словосполучень, правилами приєднання займенникових суфіксів;
 • Знати основні функції службових частин мови – найбільш поширених прийменників, сполучників, часток;
 • Розпізнавати основні словотвірні моделі іменників і прикметників;
 • Правильно відмінювати дієслова в усіх їх формах;
 • Читати прості прозові тексти;
 • Вміти самостійно працювати з різними типами підручників та граматик сирійської мови, словниками (глосаріями, аналітичними словниками та конкордаціями).

Методи викладання і навчання

Основу курсу складає поєднання занять з роз’яснення матеріалу з наступним практичним заняттям; пояснювальна частина щоденного блоку занять викладається із застосуванням презентацій, таблиць, схем та формул, що полегшують засвоєння матеріалу, спираючись на принцип аналогії та асоціації.

Практичні заняття присвячені роботі із студентами у групі, і спрямовані на засвоєння матеріалу студентами через виконання вправ і завдань разом із викладачем.

Важливою частиною викладання є регулярне проведення коротких тестів на засвоєння нових давньоєврейських слів та їх форм; а також спільне читання вголос, переклад і філологічне коментування тексту.

Теми практичних занять

Модуль 1

Заняття № 1

Сирійська мова серед інших семітських мов арамейської групи. Основи фонології та графіки: алфавіт, діакритичні знаки, різниця між трьома видами сирійського письма – естрангело, серто і несторіанського типу.

Сирійська мова та її генетична ідентифікація: східна підгрупа арамейської групи північно-західних семітських мов. Розвиток сирійської писемності: від давньої арамейської писемності до трьох варіантів східноарамейської писемності. У якості базового різновиду використовується серто.

Практичне заняття: освоєння алфавіту та діакритичних знаків.

Заняття № 2

Сирійське письмо та фонетична система. Консонантний алфавіт та діакритичні знаки (оголоси + позначення алофонів приголосних фонем).

Практичне заняття: освоєння навичок читання сирійського тексту та основ письма (на основі серто).

Заняття № 3

Самостійні особові займенники. Іменники чоловічого та жіночого родів однини.

Практичне заняття: вправи на запам’ятовування вивчених слів, складання простих словосполучень і речень із вивченими словами.

Заняття № 4

Вказівні займенники. Іменники чоловічого та жіночого родів множини.

Практичне заняття: вправи на вивчення нових слів та утворення форм множини іменників; утворення простих словосполучень та речень.

Заняття № 5

Категорія стану іменника: визначений (status emphaticus), конструктивний (status constructus) та займенниковий (status pronominalis). Особливості вживання іменників у визначеному стані в сирійській мові.

Практичне заняття: вправи на приєднання артикля до іменника та на утворення ґенітивних словосполучень з іменниками в однині.

Заняття № 6

Конструктивний стан іменників множини: правила утворення словосполучень з іменниками чоловічого та жіночого родів. Альтернативні status constructus форми словосполучень із часткою ܕ.

Практичне заняття: словниковий диктант + робота в аудиторії над утворенням словосполучень.

Заняття № 7

Прикметник, його граматичні категорії та форми. Узгодження іменника і прикметника у словосполученні.

Практичне заняття: утворення словосполучень іменник + прикметник.

Заняття № 8

Іменне речення, структура та основні типи іменних речень. Займенникові енклітики у функції copulae.

Практичне заняття: написання простих іменних речень різних типів.

Заняття № 9

Прийменники, сполучники та їх синтаксичні функції. Прості прийменники-проклітики ܒ- ,ܠ- ,ܟ-  та їх вживання; самостійні прийменники та їх значення. Частка ܝܬ (nota accusativi).

Практичне заняття: читання Бут. 1:1-5 за Пешитою, написання простих речень і словосполучень з прийменниками та сполучниками.

Заняття № 10

Числівники від 1 до 10 та від 20 до 100 – кількісні і порядкові. Граматичні ознаки і форми числівників, сполучення числівників з іншими частинами мови.

Практичне заняття: утворення словосполучень із числівниками, аналіз прикладів із біблійних текстів.

Модуль 2

Заняття № 11

Дієслово: основні граматичні категорії. Граматичного маркування часу дієслова у сирійській мові. Відмінювання дієслова ܟܬܒ («він написав») у перфекті (минулий час, суфіксальна дієвідміна) породи pal.

Практичне заняття: підсумковий модульний контроль – письмовий тест.

Заняття № 12

Дієслово: імперфект (префіксальна дієвідміна), його значення та спосіб утворення; відмінювання дієслова ܟܬܒ в імперфекті.

Практичне заняття: читання в аудиторії Бут. 1:1 – 2:3 за Пешитою.

Заняття № 13

Дієприкметник, його значення та синтаксичні функції; відмінювання дієприкметників однини і множини чоловічого та жіночого родів.

Практичне заняття: читання та аналіз Бут. 2:4-25 за Пешитою.

Заняття № 14

Інфінітив: способи утворення та синтаксичні функції; інфінітив абсолютний та конструктивний.

Практичне заняття: написання коротких речень із використанням розглянутих форм дієслова.

Заняття № 15

Слабкі дієслова породи pǝ‘al: І ܘ / ܝ / ܢܢ-, ІІІ ܝ-

Практичне заняття: аналіз прикладів використання інфінітивних конструкцій у тексті Біблії.

Заняття № 16

Форми волевиявлення: імператив, юсив, когортатив. Способи утворення та принципи вживання цих форм.

Практичне заняття: читання Матв. 1-2 за Пешитою.

Заняття № 17

Інтенсивна порода pa‘‘ēl: основне значення, форми дієвідмінювання, «слабкі» форми.

Практичне заняття: Читання й аналіз Вих. 20 за Пешиттою.

Заняття № 18

Каузативна порода aṕ‘ēl. Відмінювання «сильних» та «слабких» дієслів.

Практичне заняття: читання та аналіз Ів. 1 за Пешитою.

Заняття № 19

Рефлексивні породи дієслів (TG, TD, TS), їх значення та співвідношення з іншими породами, відмінювання.

Практичне заняття: читання Послання царя Авгаря імператору Тіберію.

Заняття № 20

Періфрастичні дієслівні форми з компонентами hwā, attīḏ, škaḥ та iṯay. Їх семантика та синтаксичні функції.

Практичне заняття: підсумковий модульний контроль – тест + аналіз тексту.

Оцінювання знань та умінь студентів здійснюється за 100-бальною системою та включає такі аспекти:

 • Читання – 25 %
 • Письмо – 25 %
 • Словниковий запас – 20 %
 • Граматика – 30 %

Література

Граматики:

Церетели. К. Г. Сирийский язык. М.: «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1979.

Лёзов С. В. Классический сирийский язык // Языки мира: Семитские языки. Аккадский язык. Северозападносемитские языки. М.:”Academia”, 2009.

Акопян, А. Е. Классический сирийский язык. М.: АСТ-Пресс СКД ООО, 2010.

Duval R., Traité de grammaire siriaque, Paris1881.

Nestle E., Brevis linguae siriacae grammatica, Karlsruhe1881.

Nestle E., Syrische Grammatik mit Litteratur, Chrestomatie und Glossar, Berlin1888.

Nöldecke Th., Kurzgefasste syrische Grammatik, Leipzig1898.

Brockelmann C., Syrische Grammatik mit Litteratur, Chrestomatie und Glossar, Berlin1905.

Словники:

Payne Smith R., Thesaurus Syriacus, Oxford1868.

Payne Smith J., Compendious Syriac Dictionary Founded upon the Thesaurus Syriacus, I, II, Oxford18961899.

Brun J., Dictionarium syriaco-latinum, Beirut1895.

Brockelmann C., Lexikon syriacum, Berlin, 1892.