Давньоєврейська мова-3

Український Католицький університет

Начальний план курсу

Давньоєврейська мова-3

(Синтаксис)

Програму склав доктор філологічних наук Дмитро Цолін

Рівень: ліцензіат

Семестр: ІІІ

Кількість кредитів (ECTS): 3

Практичних занять: 30 годин Кількість модулів: 2

Тижневе навантаження: 6 годин

Мета курсу: ознайомити студентів із основами синтаксису давньоєврейської мови, особливу увагу звернувши на морфосинтаксис дієслів; розвинути навички читання та розуміння поетичних текстів.

По завершенні курсу студенти повинні:

  • Знати основні типи синтаксичних конструкцій давньоєврейської мови – від словосполучення до складного речення;
  • Знати особливості синтаксичних функцій частин мови (морфосинтаксису);
  • Засвоїти базові принципи морфосинтаксису давньоєврейського дієслова, як в прозі, так і в поезії;
  • Читати більш складні прозові та поетичні тексти.

Методи викладання і навчання

Основу курсу складає поєднання занять з роз’яснення матеріалу (1 пара) з наступним практичним заняттям (1 пара); пояснювальна частина щоденного блоку занять викладається із застосуванням презентацій, таблиць, схем та формул, що полегшують засвоєння матеріалу, спираючись на принцип аналогії та асоціації.

Практичні заняття присвячені роботі із студентами у групі, і спрямовані на засвоєння матеріалу студентами через виконання вправ і завдань разом із викладачем.

Важливою частиною викладання є регулярне проведення коротких тестів, спільного читання вголос, перекладу та філологічного коментування тексту.

Теми практичних занять

Модуль 1

Заняття № 1

Основні типи словосполучень та іменних речень в давньоєврейській мові.

Практичне заняття: читання та аналіз фрагментів, які містять іменні речення.

Заняття № 2

Типовий та емфатичний порядок слів в давньоєврейському реченні. Casus pendens.

Практичне заняття: аналіз емфатичних конструкцій в прозі.

Заняття № 3

Емфатичний порядок слів, частина ІІ: поезія.

Практичне заняття: аналіз емфатичних конструкцій в поезії.

Заняття № 4

Проблема маркування часу в системі давньоєврейського дієвідмінювання. Релікти архаїчного дієвідмінювання: претерит wayyiqṭōl.

Практичне заняття: читання фрагментів з Книги Буття.

Заняття № 5

«Нестандартні» (не-претерит) функції wayyiqṭōl: дія в майбутньому, ітератив, дуратив.

Практичне заняття: аналіз уривків з біблійного тексту, які містять приклади нестандартного вживання wayyiqṭōl.

Заняття № 6

Нестандартне вживання суфіксальної дієвідміни qāṭal: «пророчий» перфект, ітератив.

Практичне заняття: аналіз Пісні Мойсея (Повт. 32) та Пророцтв Валаама (Чис. 23-24).

Заняття № 7

Архаїчні функції префіксальної дієвідміни yiqṭōl в прозі та поезії: дія в теперішньому, ітеративна та тривала дія в минулому.

Практичне заняття: аналіз Пісні на Морі (Вих. 15).

Заняття № 8

Позиції відмінюваних дієслівних форм в реченні: початкова та після іменних форм, в головному та другорядному реченні.

Практичне заняття: читання й аналіз Пісні Дебори (Суд. 5).

Модуль 2

Заняття № 9

Функції дієприкметника, аналітичні конструкції hāwā + дієприкметник.

Практичне заняття: аналіз уривків біблійного тексту, що містять вказані дієслівні форми.

Заняття № 10

Умовні складнопідрядні речення: умовне реальне зі сполучником im.

Практичне заняття: аналіз прикладів умовного реального складнопідрядного речення з біблійних текстів.

Заняття № 11

Умовні складнопідрядні речення: умовне нереальне та умовне в минулому зі сполучником illū.

Практичне заняття: аналіз прикладів умовного нереального складнопідрядного речення з біблійних текстів.

Заняття № 12

Синтаксичні функції інфінітива: предикат підрядного речення (infinitivus constructus) та посилення значення предиката основного речення (infinitivus absolutus); абсолютний інфінітив у функції відмінюваної форми дієслова.

Практичне заняття: читання та аналіз уривків, що містять інфінітив.

Заняття № 13

Форми дієслова ґномічного дискурсу і проблеми перекладу.

Практичне заняття: аналіз дієслівних форм в афоризмах Книги Приповістей та Еклезіяста.

Заняття № 14

Діахронічні зрізи давньоєврейської біблійної мови та особливості їх синтаксису.

Практичне заняття: аналіз типових синтаксичних конструкцій архаїчного, класичного та пізнього періодів історії давньоєврейської мови.

Заняття № 15

Підсумковий іспит: синтаксичний аналіз даного студенту уривку біблійного тексту.

Оцінювання знань та умінь студентів здійснюється за 100-бальною системою та включає такі аспекти:

  • Володіння теоретичним матеріалом – 40 %
  • Аналітичні навички – 25 %
  • Словниковий запас – 15 %

Література

Blau Joshua, A Grammar of Biblical Hebrew (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1993).

Carver, D. R 2017. A Roconsideration of the Prophetical Perfect in Biblical Hebrew, A Dissertation Submitted to the Faculty of the Department of Semitic and Egyptian Languages and Literatures School of Arts and Sciences Of The Catholic University of America. Washington.

Cook, J.A 2005. Generisity, Tense, and Verbal Patterns in the Sentence in the Sentence Literature of Proverbs, in: Troxel R. L, Friebel K.G, Magary D. R. (eds.). Seeking out the Wisdom of the Ancients: Essays Offered- to Honor Michael V. Fox on the Occasion of His Sixty-Fifth Birthday. Winona Lake: Eisenbrauns, 123-124.

Gordon, A 1982. The Development of the Participle in Biblical, Mishnaic, and Modern Hebrew, in: Afroasiat. Linguist. 8, no. 3, 1-59.

Gesenius’ Hebrew Grammar (ed. E. Kautzsch; Oxford: Clarendon Press, 2003).

Joosten, J 2012. The Verbal System of Biblical Hebrew. A New Synthesis Elaborated on the Basis of Classical Prose (Jerusalem Biblical Studies 10). Jerusalem: Simor LTD.

Waltke B. & O’Connor M., An Introduction to Biblical Hebrew Syntax (Winnona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1990).

Ламбдин Т. Учебник древнееврейского языка (М.: Издательство ББИ, 1998).