Давньоєврейська мова-2

Український Католицький університет

Начальний план курсу

Давньоєврейська мова-2

(Морфологія)

Програму склав доктор філологічних наук Дмитро Цолін

Рівень: ліцензіат

Семестр: ІІ

Кількість кредитів (ECTS): 3

Практичних занять: 30 годин Кількість модулів: 2

Тижневе навантаження: 6 годин

Мета курсу: ознайомити студентів із морфологією давньоєврейської мови (система дієслівних форм), удосконалити навички читання та розуміння прозових текстів (Судді та 1 Самуїла) за масоретським текстом з тиверіадською системою діакритичних знаків.

По завершенні курсу студенти повинні:

  • Знати основи основні граматичні категорії, форми відмінювання та синтаксичні функції давньоєврейського дієслова;
  • Вільно орієнтуватися у дієслівній системі, розрізняючи семантику і синтаксичні функції основних форм дієслова, а саме 7 основних та 7 другорядних порід (бін’янів), особливості вживання інфінітива та дієприкметника;
  • Володіти базовими знаннями про теоретичну морфологію дієслова, розрізняти категорії часу, аспекту та модальності, знати засоби їх вираження в давньоєврейській мові;
  • Читати більш складні прозові тексти.

Методи викладання і навчання

Основу курсу складає поєднання занять з роз’яснення матеріалу (1 пара) з наступним практичним заняттям (1 пара); пояснювальна частина щоденного блоку занять викладається із застосуванням презентацій, таблиць, схем та формул, що полегшують засвоєння матеріалу, спираючись на принцип аналогії та асоціації.

Практичні заняття присвячені роботі із студентами у групі, і спрямовані на засвоєння матеріалу студентами через виконання вправ і завдань разом із викладачем.

Важливою частиною викладання є регулярне проведення коротких тестів на засвоєння нових давньоєврейських слів та їх форм; а також спільне читання вголос, переклад і філологічне коментування тексту.

Теми практичних занять

Модуль 1

Заняття № 1

Граматичні категорії давньоєврейського дієслова.

Співвідношення часу, аспекту та модальності в системі дієслівних форм семітських мов, морфологічне маркування цих категорій. На матеріалі відмінювання дієслів породи pā‘al.

Практичне заняття: читання тексту Бут. 22, аналіз дієслівних форм.

Заняття № 2

Дієслова інтенсивної породи pi‘‘ēl. Форми дієвідмінювання сильних дієслів, дієприкметник та інфінітив.

Практичне заняття: освоєння навичок читання давньоєврейського тексту та основ письма.

Заняття № 3

Поняття «слабке дієслово». Типи дієслів із нестабільним коренем. Відмінювання дієслів з І-י/ו порід pā‘al та pi‘‘ēl.

Практичне заняття: вправи на запам’ятовування вивчених слів, складання простих словосполучень і речень із вивченими словами.

Заняття № 4

«Слабкі» дієслова ІІ-י/ו порід pā‘al і  pi‘‘ēl. Інфінітив та дієприкметник. Іменники чоловічого та жіночого родів множини.

Практичне заняття: вправи на засвоєння основних парадигм відмінювання даної групи «слабких» дієслів.

Заняття № 5

Медіально-пасивні породи niṕal (зворотно-проста) та pū‘al (зворотно-інтенсивна): основне значення та форми дієвідмінювання.

Практичне заняття: читання біблійних фрагментів, що містять дієслова цих порід.

Заняття № 6

«Слабкі» дієслова І та ІІ-י/ו порід niṕal та pū‘al, основні закономірності морфологічних змін.

Практичне заняття: вправи на засвоєння основних парадигм відмінювання даної групи «слабких» дієслів та читання біблійних фрагментів, що містять дієслова цих порід.

Заняття № 7

«Слабкі» дієслова ІІІ-ה: породи pā‘al,  pi‘‘ēl,  niṕal та pū‘al. Морфологічні трансформації кореня при відмінюванні.

Практичне заняття: аналіз основних парадигм відмінювання, розгляд прикладів з біблійного тексту.

Заняття № 8

«Слабкі» дієслова з א, ע та ר в корені, їх відмінювання в породах pā‘al,  pi‘‘ēl,  niṕal та pū‘al.

Практичне заняття: розгляд основних закономірностей морфологічних змін при відмінюванні даного типу «слабких» дієслів, приклади з біблійного тексту.

Модуль 2

Заняття № 9

«Слабкі» дієслова з подвоєним другим кореневим приголосним (типу מלל) та їх відмінювання в зворотно-простих та зворотно-інтенсивних породах.

Практичне заняття: аналіз парадигм відмінювання.

Заняття № 10

Каузативна порода hiṕ‘īl та її пасивний відповідник hoṕal. Значення та основні парадигми дієвідмінювання.

Практичне заняття: розгляд парадигм дієвідмінювання, аналіз прикладів із біблійних текстів.

Заняття № 11

«Слабкі» дієслова порід hiṕ‘īl та hoṕal, закономірності морфологічних змін при відмінюванні.

Практичне заняття: аналіз морфологічних змін при відмінюванні цих порід дієслова.

Заняття № 12

Рефлексивно-інтенсивна порода hipa‘‘ēl, її значення та форми дієвідмінювання. «Слабкі» дієслова цієї породи.

Практичне заняття: аналіз морфологічних змін при відмінюванні цих порід дієслова.

Заняття № 13

Альтернативні форми інтенсивної породи: pilpēl, pōlal, pōlēl та їх рефлексивні відповідники.

Практичне заняття: аналіз текстів, що містять дієслова вказаних порід.

Заняття № 14

Інфінітив: способи утворення та синтаксичні функції; інфінітив абсолютний та конструктивний.

Практичне заняття: написання коротких речень із використанням розглянутих форм дієслова.

Заняття № 15

Підсумковий іспит: аналіз дієслівних форм у даному кожному студенту уривку, переклад тексту.

Оцінювання знань та умінь студентів здійснюється за 100-бальною системою та включає такі аспекти:

  • Читання – 25 %
  • Письмо – 25 %
  • Словниковий запас – 20 %
  • Граматика – 30 %

Література

Граматики:

Blau Joshua, A Grammar of Biblical Hebrew (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1993).

Gesenius’ Hebrew Grammar (ed. E. Kautzsch; Oxford: Clarendon Press, 2003).

Waltke B. & O’Connor M., An Introduction to Biblical Hebrew Syntax (Winnona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1990).

Ламбдин Т. Учебник древнееврейского языка (М.: Издательство ББИ, 1998).

Словники:

Davidson B. The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon (New York: Harper and Brothers, 1956).

Holladay W. L. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1988).

Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon to the Old Testament (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 1979).