Давньоєврейська мова-1

Український Католицький університет

Начальний план курсу

Давньоєврейська мова-1

(Фонологія і морфологія)

Програму склав доктор філологічних наук Дмитро Цолін

Кількість кредитів (ECTS): 4

Практичних занять: 50 годин Кількість модулів: 2

Тижневе навантаження: 8 годин

Мета курсу: ознайомити студентів із фонологією та морфологією давньоєврейської мови (іменні та службові частини мови + відмінювання та форми сильних дієслів основної породи), розвинути навички читання та розуміння простих прозових текстів (фрагменти книг Буття та Виходу) за масоретським текстом та з тиверіадською системою діакритичних знаків; навчити студентів орієнтуватися у підручниках та граматиках давньоєврейської мови, працювати із словниками.

По завершенні курсу студенти повинні:

 • Знати основи фонетичної системи давньоєврейської мови;
 • Володіти навичками читання єврейського тексту з оголосами та діакритичними знаками (тиверіадської системи), а також знати основи фонетичної транскрипції;
 • Засвоїти базову лексику (250 – 300 слів): особові та вказівні займенники, числівники від 1 до 1000, найбільш вживані у прозових текстах іменники, прикметники та дієслова);
 • Оволодіти основами морфології іменних частин мови: формами словозміни іменників та прикметників (рід, число, стан), способами утворень простих словосполучень, правилами приєднання займенникових суфіксів;
 • Знати основні функції службових частин мови – найбільш поширених прийменників, сполучників, часток;
 • Розпізнавати основні словотвірні моделі іменників і прикметників;
 • Відмінювати сильні дієслова простої породи (pā‘al) в перфекті та імперфекті, знати функції іменних форм дієслова – дієприкметника та інфінітива;
 • Читати прості прозові тексти (головним чином, із Книги Буття);
 • Вміти самостійно працювати з різними типами підручників та граматик давньоєврейської мови, словниками (глосаріями, аналітичними словниками та конкордаціями).

Методи викладання і навчання

Основу курсу складає поєднання занять з роз’яснення матеріалу (1 пара) з наступним практичним заняттям (1 пара); пояснювальна частина щоденного блоку занять викладається із застосуванням презентацій, таблиць, схем та формул, що полегшують засвоєння матеріалу, спираючись на принцип аналогії та асоціації.

Практичні заняття присвячені роботі із студентами у групі, і спрямовані на засвоєння матеріалу студентами через виконання вправ і завдань разом із викладачем.

Важливою частиною викладання є регулярне проведення коротких тестів на засвоєння нових давньоєврейських слів та їх форм; а також спільне читання вголос, переклад і філологічне коментування тексту.

Теми практичних занять

Модуль 1

Заняття № 1

Давньоєврейська мова серед інших семітських мов. Основи фонології та графіки: алфавіт, matres lectionis, діакритичні знаки.

Давньоєврейська мова та її генетична ідентифікація: ханаанська підгрупа північно-західних семітських мов; давньоєврейська мова і сучасний іврит. Розвиток давньоєврейської писемності: від палеоєврейського алфавіту до систем діакритичних знаків – вавилонської, тиверіадської та південно-палестинської.

Практичне заняття: освоєння алфавіту та діакритичних знаків.

Заняття № 2

Давньоєврейське письмо та фонетична система. Консонантний алфавіт та діакритичні знаки (оголоси + позначення алофонів приголосних фонем). Тиверіадська система діакритичних знаків, matres lectionis.

Практичне заняття: освоєння навичок читання давньоєврейського тексту та основ письма.

Заняття № 3

Самостійні особові займенники. Іменники чоловічого та жіночого родів однини.

Практичне заняття: вправи на запам’ятовування вивчених слів, складання простих словосполучень і речень із вивченими словами.

Заняття № 4

Вказівні займенники. Іменники чоловічого та жіночого родів множини.

Практичне заняття: вправи на вивчення нових слів та утворення форм множини іменників; утворення простих словосполучень та речень.

Заняття № 5

Категорія стану іменника: визначений (status emphaticus), конструктивний (status constructus) та займенниковий (status pronominalis).

Практичне заняття: вправи на приєднання артикля до іменника та на утворення ґенітивних словосполучень з іменниками в однині.

Заняття № 6

Конструктивний стан іменників множини: правила утворення словосполучень з іменниками чоловічого та жіночого родів.

Практичне заняття: словниковий диктант + робота в аудиторії над утворенням словосполучень.

Заняття № 7

Прикметник, його граматичні категорії та форми. Узгодження іменника і прикметника у словосполученні.

Практичне заняття: утворення словосполучень іменник + прикметник.

Заняття № 8

Іменне речення, структура та основні типи іменних речень. Особові займенники 3-ї особи у функції copulae.

Практичне заняття: написання простих іменних речень різних типів.

Заняття № 9

Прийменники, сполучники та їх синтаксичні функції. Прості прийменники-проклітики בְּ- ,לְ- ,כְּ-  та їх вживання; самостійні прийменники та їх значення. Частка אֶת (nota accusativi).

Практичне заняття: читання Бут. 1:1-5, написання простих речень і словосполучень з прийменниками та сполучниками.

Заняття № 10

Числівники від 1 до 10 та від 20 до 100 – кількісні і порядкові. Граматичні ознаки і форми числівників, сполучення числівників з іншими частинами мови.

Практичне заняття: утворення словосполучень із числівниками, аналіз прикладів із біблійних текстів.

Модуль 2

Заняття № 11

Дієслово: основні граматичні категорії. Проблема граматичного маркування часу дієслова у давньоєврейській мові. Відмінювання дієслова כָּתַב («він написав») у перфекті (суфіксальна дієвідміна).

Практичне заняття: підсумковий модульний контроль – письмовий тест.

Заняття № 12

Дієслово: імперфект (префіксальна дієвідміна), його значення та спосіб утворення; відмінювання дієслова כָּתַב в імперфекті.

Практичне заняття: читання в аудиторії Бут. 1:1 – 2:3.

Заняття № 13

Дієприкметник, його значення та синтаксичні функції; відмінювання дієприкметників однини і множити чоловічого та жіночого родів.

Практичне заняття: читання та аналіз Бут. 2:4-25.

Заняття № 14

Інфінітив: способи утворення та синтаксичні функції; інфінітив абсолютний та конструктивний.

Практичне заняття: написання коротких речень із використанням розглянутих форм дієслова.

Заняття № 15

Конструкція абсолютний інфінітив + особова форма дієслова; вживання конструктивного інфінітива.

Практичне заняття: аналіз прикладів використання інфінітивних конструкцій у тексті Біблії.

Заняття № 16

Форми волевиявлення: імператив, юсив, когортатив. Способи утворення та принципи вживання цих форм.

Практичне заняття: читання законодавчих текстів – Вих. 20 – 21.

Заняття № 17

Форми волевиявлення у давньоєврейській мові (продовження).

Практичне заняття: написання речень із волюнтативними формами дієслів.

Заняття № 18

Пасивний дієприкметник та пасив перфекта дієслів простої породи.

Практичне заняття: читання та аналіз Бут. 3 – 4.

Заняття № 19

Нестандартне вживання перфекта (wǝqatal) та імперфекта (wayyiqtol) дієслів у прозовому тексті («перевернуті» перфект та імперфект).

Практичне заняття: читання Бут. 6-7.

Заняття № 20

Поняття «порода» дієслова. Основні породи семітського та давньоєврейського дієслова: проста (G), інтенсивна (D), каузативна (S) та рефлексивна (T).

Практичне заняття: підсумковий модульний контроль – тест + аналіз тексту.

 

 

Оцінювання знань та умінь студентів здійснюється за 100-бальною системою та включає такі аспекти:

 • Читання – 25 %
 • Письмо – 25 %
 • Словниковий запас – 20 %
 • Граматика – 30 %

Література

Граматики:

Blau Joshua, A Grammar of Biblical Hebrew (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1993).

Gesenius’ Hebrew Grammar (ed. E. Kautzsch; Oxford: Clarendon Press, 2003).

Waltke B. & O’Connor M., An Introduction to Biblical Hebrew Syntax (Winnona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1990).

Ламбдин Т. Учебник древнееврейского языка (М.: Издательство ББИ, 1998).

Словники:

Davidson B. The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon (New York: Harper and Brothers, 1956).

Holladay W. L. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1988).

Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon to the Old Testament (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 1979).