Біблійна арамейська мова

Український Католицький університет

Начальний план курсу

Біблійна арамейська мова

Програму склав доктор філологічних наук Дмитро Цолін

Рівень: ліцензіат

Семестр: ІІІ

Кількість кредитів (ECTS): 2

Практичних занять: 30 годин

Кількість модулів: 2

Тижневе навантаження: 6 годин

Мета курсу: ознайомити студентів із основами арамейської мови (фонологією, морфологією та основами синтаксису), розвинути навички читання та розуміння простих прозових текстів на матеріалі фрагментів Книги Даниїла та Ездри; навчити студентів орієнтуватися у підручниках та граматиках біблійної арамейської мови, працювати із словниками.

По завершенні курсу студенти повинні:

 • Знати основи фонетичної системи арамейської мови;
 • Володіти навичками читання арамейського тексту з оголосами та діакритичними знаками (тиверіадської системи), а також знати основи фонетичної транскрипції;
 • Засвоїти базову лексику (200 слів): особові та вказівні займенники, числівники, найбільш вживані у прозових текстах іменники, прикметники та дієслова;
 • Оволодіти основами морфології іменних частин мови: формами словозміни іменників та прикметників (рід, число, стан), способами утворень простих словосполучень, правилами приєднання займенникових суфіксів;
 • Знати основні функції службових частин мови – найбільш поширених прийменників, сполучників, часток;
 • Орієнтуватися в основних породах арамейського дієслова та дієслівних формах, а також простих синтаксичних конструкціях;
 • Вміти самостійно працювати з різними типами підручників та граматик арамейської мови, словниками (глосаріями, аналітичними словниками та конкордаціями).

Методи викладання і навчання

Основу курсу складає поєднання занять з роз’яснення матеріалу з наступним практичним заняттям; пояснювальна частина щоденного блоку занять викладається із застосуванням презентацій, таблиць, схем та формул, що полегшують засвоєння матеріалу, спираючись на принцип аналогії та асоціації.

Важливою частиною викладання є регулярне проведення коротких тестів на засвоєння нових арамейських слів та їх форм; а також спільне читання вголос, переклад і філологічне коментування тексту.

Матеріали представлені у презентаціях PowerPoint, у роздруківках та електронних книгах.

Теми практичних занять

Модуль 1

Заняття № 1

Арамейська мова серед інших семітських мов. Основи фонології та графіки: алфавіт, matres lectionis, діакритичні знаки.

Арамейська мова та її генеалогічна ідентифікація: арамейська підгрупа північно-західних семітських мов; класифікація арамейських мов та діалектів; ізоглоси арамейської мови. Розвиток арамейської писемності.

Читання тексту: Дан. 2:3-5.

Заняття № 2

Арамейське письмо та фонетична система. Консонантний алфавіт та діакритичні знаки (оголоси + позначення алофонів приголосних фонем). Тиверіадська та вавилонська система діакритичних знаків, matres lectionis.

Читання тексту: Дан. 2:6-12.

Заняття № 3

Самостійні особові займенники. Іменники чоловічого та жіночого родів однини. Категорія стану іменника: визначений (status emphaticus), конструктивний (status constructus) та займенниковий (status pronominalis).

Читання тексту: Дан. 2:13-23.

Заняття № 4

Вказівні займенники. Іменники чоловічого та жіночого родів множини. Вправи на вивчення нових слів та утворення форм множини іменників; утворення простих словосполучень та речень.

Текст: Ездра 4:8-16.

Заняття № 5

Конструктивний стан іменників множини: правила утворення словосполучень з іменниками чоловічого та жіночого родів. Вправи на приєднання артикля до іменника та на утворення ґенітивних словосполучень з іменниками в однині.

Текст: Ездри 4:17-24.

Заняття № 6

Прикметник, його граматичні категорії та форми. Узгодження іменника і прикметника у словосполученні. Іменне речення, структура та основні типи іменних речень. Особові займенники 3-ї особи у функції copulae.

Текст: Ездра 5:1-12.

Заняття № 7

Числівники від 1 до 10 та від 20 до 100 – кількісні і порядкові. Граматичні ознаки і форми числівників, сполучення числівників з іншими частинами мови.

Завдання: аналіз фрагментів, що містять числівники.

Заняття № 8

Дієслово: основні граматичні категорії. Форми кореляції між часовим значенням дієслова та дієвідміною, дієприкметниковий «зсув»

Текст: Дан. 2:24-34.

Заняття № 9

Система дієслівних порід (бінянів) арамейського дієслова. Відмінювання дієслів породи pə‘al.

Текст: Дан. 2:34-40.

Заняття № 10

Граматичні форми та синтаксичні функції інфінітива та дієприкметника породи pə‘al. «Слабкі» дієслова: І-י/ו, ІІ-י/ו та ІІІ-ה.

Текст: Дан. 2:40-49.

Заняття № 11

Інтенсивна порода pa‘‘ēl: основне значення, форми дієвідмінювання, «слабкі» форми.

Текст: Дан. 2:34-49.

Заняття № 12

Каузативна порода aṕ‘ēl (= haṕ‘ēl та šaṕ‘ēl). Відмінювання «сильних» та «слабких» дієслів.

Текст:  Дан. 3:1-10.

Заняття № 13

Рефлексивні породи дієслів (TG, TD, TS), їх значення та співвідношення з іншими породами, відмінювання.

Текст: Дан. 7.

Заняття № 14

Періфрастичні дієслівні форми з компонентами həwā, attīḏ та iṯay. Їх семантика та синтаксичні функції.

Заняття № 15

Парадигми структур простого і складного речення, порядок слів та емфатичні конструкції.

Оцінювання знань та умінь студентів здійснюється за 100-бальною системою та включає такі аспекти:

 • Читання – 25 %
 • Письмо – 25 %
 • Словниковий запас – 20 %
 • Граматика – 30 %

Література

Граматики:

Bauer, H & Leander, P 1927. Grammatik des Biblisch-Aramäisch. Halle / Saale: Max Niemeyer Verlag.

Dalman G.  Gramatik des Judisch-Palästinischen Aramäisch (Leipzig, 1894).

Fassberg S. E. A Grammar of the Palestinian Targum Fragments from the Cairo Genizah (Atlanta, Georgia, 1991).

Folmer M. L. The Aramaic Language in the Achaemenid Period. A Study in Linguistic Variation (Leuven: Peeters Press, 1995).

Rosental F. A Grammar of Biblical Aramaic (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1961).

Цолін Д. Арамейська мова біблійних текстів і Тарґума Онкелоса (Київ: «Дух і Літера», 2017).

Словники:

Davidson B. The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon (New York: Harper and Brothers, 1956).

Holladay W. L. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1988).

Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon to the Old Testament (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 1979).

Додаткова література:

Arameans, Aramaic and the Aramaic literary tradition (ed.: M. Sokoloff. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1983).

Black M. Aramaic studies and the language of Jesus, In memorial Paul Kahle (ed.: G. Fohrer. Berlin, 1968), 17 – 28.

Dalman G. Words of Jesus Сonsidered in the Light of Post-Biblical Jewish Writings and the Aramaic Language (Edinburg: T & T Clark, 1902).

Fitzmyer Josef. A.  A Wandering Aramean: Callected Aramaic Essays (Missoula: Scholars, 1979).