Аспірантура

В аспірантурі Українського католицького університету ведеться також підготовка фахівців за спеціальністю 09.00.14 Богослов’я.

Більше про аспірантуру в УКУ читайте тут>

Аспірантура – це форма підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів. Також, аспірантура є самостійною формою отримання освіти, метою якої є навчитися займатися наукою. Аспірант повинен самостійно визначити цікавий йому науковий напрям, обрати тему дослідження, опрацювати джерельну базу та пов’язану з нею літературу, критично проаналізувати предмет дослідження, порівняти отримані результати з уже наявними в обраній сфері науки і зробити власні висновки. Логічним завершенням навчання в аспірантурі є написання і захист кандидатської дисертації. До конкурсних вступних іспитів до аспірантури допускаються особи із закінченою (повною) вищою освітою, які проявили здібності до наукової діяльності. Аспірант працює під керівництвом свого наукового керівника (як правило, доктора наук чи професора) по індивідуальному плану; вивчає обрану спеціальність; опановує методи науково-дослідницької, експериментальної і навчально-методичної роботи, складає іспити кандидатського мінімуму і готує дисертацію для відповідного звання.

Для чого потрібна аспірантура?

Аспірантура — це додаткова освіта, можливість якої надається випускнику вузу або фахівцю, що працює. Така додаткова освіта і поглиблені знання з обраної спеціальності необхідні тим, хто хоче займатися науковими дослідженнями і, опісля закінчення навчання, захистити кандидатську дисертацію.

Кандидатські іспити

Згідно з «Положенням про підготовку науково-педагогічних кадрів» ВАК України, кандидатські іспити є складовою частиною атестації наукових і науково-педагогічних кадрів. Кандидатські іспити проводяться з метою оцінювання глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата наук, а також підготовленості його до самостійної науково-дослідницької діяльності. Складання кандидатських іспитів здобувачами є обов’язковою умовою для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.

Навчання

Кожному аспіранту/здобувачу призначається науковий керівник – доктор наук або, за рішенням Вченої ради Українського Католицького Університету, кандидат наук. Науковий керівник аспіранта/здобувача здійснює наукове керівництво над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне написання аспірантом дисертації.

Аспірант/здобувач працює за індивідуальним планом роботи і звітує про його виконання на засіданні кафедри.

Детальніше про вступ до аспірантури читайте тут.